ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗΣ CDS

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης που περιγράφονται παρακάτω περιγράφουν λεπτομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της EuropeSoftwares σε σχέση με την παράδοση των CD μέσω ταχυδρομείου.

Οποιαδήποτε απόδοση εκτελείται από την EuropeSoftwares για λογαριασμό ενός πελάτη, επομένως, συνεπάγεται ότι ο πελάτης έχει ενημερωθεί για αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης και ότι τηρεί πλήρως τους ίδιους όρους. Ως εκ τούτου, ο πελάτης παραιτείται από κάθε εφαρμογή των πιθανών όρων και προϋποθέσεων αγοράς του.

Η υπηρεσία αποτελείται από την αποστολή των τελευταίων εκδόσεων όλου του λογισμικού, καθώς και τα μπόνους, χαραγμένα σε ένα CD, από την εταιρεία EuropeSoftwaresΗ EuropeSoftwares εξακολουθεί να προσπαθεί να μειώσει τουςχρόνους επεξεργασίας και παράδοσης το συντομότεροδυνατόν, αλλά εξαρτάται από διεθνείς ταχυδρομικούς οργανισμούς και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί και να δεσμευτεί για σύντομες προθεσμίες για τις διεθνείς παραδόσεις.

Άρθρο 2: Τιμή

Οποιαδήποτε υπηρεσία παραγγέλθηκε από πελάτη στην EuropeSoftwares οφείλεται από τον ίδιο πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ακύρωσης από τον πελάτη πριν από την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Άρθρο 3: Όροι πληρωμής

Οι παροχές διακανονίζονται πριν από οποιαδήποτε παροχή. Η πληρωμήγίνεται: είτε με επιταγή είτε με πιστωτική κάρτα. Καμία αλληλογραφία μετρητών δεν θα γίνει δεκτή.

Άρθρο 4: ανωτέρα βία

Η ευθύνη της EuropeSoftwares δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν η μη εκτέλεση, ή η απόδοσητηςυπηρεσίας που έχει παραγγελθεί, ή οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πώλησης προκύπτει από περίπτωση ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου, ως ανωτέρα βία νοείται κάθε εξωτερικό, απρόβλεπτο και μη εκπρόσβητο γεγονόςκατά την έννοια του άρθρου 1148 του Αστικού Κώδικα.
Έτσι, η EuropeSoftwares δεν ευθύνεται, ιδίως σε περίπτωση ατυχήματος, σφάλματος διακομιστή, βλάβης υπολογιστή, καθώς και σε περίπτωση ολικής ή μερικής απεργίας οποιουδήποτε είδους που εμποδίζει την εύρυθμηλειτουργίατων δραστηριοτήτων της εταιρείας EuropeSoftwares,όπως απεργίες μεταφορών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, προμηθευτών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
Η εμφάνιση περίπτωσης ανωτέρας βίας έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της εκτέλεσης από   την EuropeSoftwares των συμβατικών υποχρεώσεων της εντολής ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πώλησης.

Άρθρο 5: Ουσιώδης αρμοδιότητα

Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία και την εκτέλεση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πώλησηςυπόκειται στο γαλλικό δίκαιο.
Ελλείψει φιλικού ψηφίσματος, η διαφορά θα παραπεμφθεί στο Εμπορικό Δικαστήριο του Στρασβούργου (ΓΑΛΛΙΑ) - εκτός από την περίπτωση διαφοράς με ιδιώτη, οπότε η διαφορά θα παραπεμφθεί στο αστικό δικαστήριο ή στοεμπορικό δικαστήριοανάλογα με την προέλευση της διαφοράς.

Επιστήμη και ελευθερία υπολογιστών Σεβαστείτε την ανωνυμία σας: Τα δεδομένα σας δεν θα ανταλλαγούν ποτέ. Ο συγγραφέας EuropeSoftwares ασχολείται με το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και κυρίως του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978(σχετικά με τους υπολογιστές και τις ελευθερίες).